اخترم گوهرم یاورم جان مادرم

غمبرم شهپرم مادرم جان مادرم

بهترنی دنیای من تویی

برتر از رویای من تویی

ای طلوع زندگانیم

کوثر و طوبای من تویی

بی تو من تابان ندارم

دردم و درمان ندارم

تویی گلبرگ امیدم

شبنم و باران ندارم

من فدای خاک پایت

صفحه پند و دعایت

در فراز و شیب عمرم 

تو همان باشی کفایت

بال پروازم تویی

قبله رازم تویی

آه می بالم همه روز

که شب و روزم تویی