این تصویر که کاملا ساختگی بوده و هیچ سند و دلیلی برای اثبات ادعای آن وجود ندارد را براحتی میتوان با نگاهی به پاسپورت سایر کشورهای دنیا مقایسه کرد و بر کذب بودن آن صحه گذاشت .

اصل این جریانات که تمام سعی خود را بر این گذاشته اند تا روحیه ایرانی بودن را تضعیف کنند اکثرا توسط صفحات سرگرمی نظیر پیج ” مملکته داریم ؟ ” و از این دست صفحات در داخل کشور کنترل میشود .