به این مطلب دقت کنید

به نظرتون این نوشته انتقاد رو منتقل می کنه یا تخریب می کنه ؟!!!!

منکر ایرادات عزاداری نیستیم اما نوع گفتار خیلی مهمه و تاثیر گذار.

.


ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺭﯾﺎ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ طﺒﻞ ﺯﻧﺎﯼ ﭼﺸﻤﮏ ﺯﻥ،
ﺑﻪ ﻓﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺯﻥ ، 

ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻋزﺍﺩﺍﺭﺍﯼ ﻏﺬﺍ ﺑﮕﯿﺮ،
ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺨﺮﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﺎﯼ
ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ،
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ قمه ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺧﻮﻧﺸﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﻭﻟﯽ
ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺍﻫﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻥ ، 

ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ،
ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺍﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﺡ
ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻣﯿﺮﻩ ،
ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ ،
ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺡ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﻢ باره ﻋﺮﻕ ﺧﻮﺭ 

ﺑﻪ ﻫﯿﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻞ ﮐﻞ 50 ﺗﺎ ﺍﻫﻦ ﭘﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﺭﻭ ﺩﻭﺵ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺳﻼﻣﯽ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﭺ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎ ، 

ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎ
ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺭﯾﺎ ﮐﺎﺭﺍﻧﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻥ...
ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﺷﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻭﻟﯽ ﻣﻨﻮ ﺩﻋﺎ نکن...

.

این نوشته دست به دست تو شبکه های مجازی کپی و لایک و شیر میشه

این یکی از نقشه های دشمن برای تخریب عزاداری و سوگواری اهل بیت هست.

شکی نیست که عزاداری شیعیان دارای ایراداتی هست که باید اصلاح بشه

اما با این متن داریم اصلاح می کنیم یا ذهنیت همه رو نسبت به عزاداری خراب می کنیم؟!

جدا از اینکه الفاظ به کار رفته دارای بار منفی و اهانت هستند.