>>>ادامه مطلب<<<

الف. طهارت نماز:

1ـ در هنگام نماز بدن و لباسمان باید: پاک باشد.

2ـ پاک بودن مکانی که در آن جا نماز می‌خوانیم: واجب نیست (مگر اینکه نجاست به لباس یا بدن سرایت کند). ولی در سجده جایی که پیشانی را بر آن می‌گذاریم باید: پاک باشد.

3ـ اگر فراموش کرده باشیم بدن یا لباسمان نجس است و بعد از نماز یادمان بیاید، وظیفه: دوباره خواندن نماز است.

4ـ اگر ندانیم بدن یا لباسمان نجس است و بعد از نماز بفهمیم، نمازمان: صحیح است.

 

ب. نماز جماعت

5ـ در نماز جماعت اگر ندانیم قرائت امام جماعت صحیح است یا نه، اقتدا کردن: جایز است.

6ـ اگر مطمئن هستیم قرائت امام جماعت صحیح نیست، اقتدا کردن: جایز نیست.

7ـ وقتی امام جماعت در رکعت 3 یا 4 است و مأموم می‌خواهد نماز را شروع کند، باید: حمد و سوره را آهسته بخواند. (ولی اگر در صورت خواندن سوره به رکوع امام نمی‌رسد، سوره را نخواند)

8ـ وقتی مأموم برای خواندن حمدِ تنها هم وقت کافی ندارد، صبر کند تا زمانی که امام به رکوع رود، سپس اقتدا کند. (وقتی امام در حال رفتن به رکوع است و هنوز به رکوع نرسیده نباید نماز را شروع کند)

 

ج. تَخَلّی (دفع ادرار یا مدفوع)

9ـ تَخَلّی رو به قبله و پشت به قبله: حرام است.

10ـ اگر مقداری از قبله منحرف شود که عرفاً بگویند رو به قبله یا پشت به قبله نیست: جایز است. (لازم نیست عمود بر قبله باشد)

11ـ اگر قبله مشخص نباشد (مثل قطار و هواپیما): حرام است. ولی در صورتی که نمی‌تواند تا مشخص شدن قبله صبر کند، اگر از آن جهتی که حدس می‌زند قبله است اجتناب کند: جایز است.

 

د. خمس

12ـ مهریه‌ی خانم‌ها و مالی که به ارث رسیده است: خمس ندارد.

13ـ وقتی واجب می‌شود خمس مالی را بدهیم تا این خمس را پرداخت نکرده‌ایم استفاده از آن مال: حرام است. (حتی اگر خمس را کنار گذاشته باشیم که بعداً بپردازیم)

14ـ کسانی که تمام مخارج آن‌ها را کس دیگری می‌دهد، از پرداخت خمس اموال خودشان معاف نیستند یعنی هر مالی که به دست می‌آورند در صورتی که تا سر سال استفاده نشود پرداخت خمسش: واجب می‌شود.منبع :  masael.blog.ir