>>>ادامه مطلب<<<

1- تا یقین نکردیم چیزی نجس شده: پاک است.

2- اگر میدانیم چیزی نجس شده تا یقین نکردیم پاک شده: نجس است.

 

3- فضلهی کبوترپاک است.

4- فضلهی کلاغنجس است. (البته برخی از فقها پاک میدونن، حتماً مراجعه کنین به مرجع خودتون)

 

5- انگشتر، گردنبند و دستبند طلا برای مرد: حرام است.

6- نماز مرد با انگشتر، گردنبند و دستبند طلا: باطل است.

 

7- زیورهای خانم ها، ظروف و سکّههای طلا و نقره: کلّاً زکات ندارند.

8- سکّهای زکات دارد که به وسیلهی آن خرید و فروش انجام شود و به حدّ نصاب برسد.

 

9- اگر جایی از اعضای وضو پانسمان شده است وظیفه: وضوی جبیره است. (و نه تیمّم)

10- بعد از اتمام وضو در یکی از کارهای وضو شک می کنیم: وضو صحیح است.

 

11- شک یعنی دو طرف مشکوک برای فرد کاملاً مساوی است. اگر یک طرف را احتمال میدهد به آن گمان گفته میشود.

12- در هر نماز با هر تعداد رکعت، اگر بین تعداد رکعات گمان دارد، به گمان خود عمل کند.

 

13- شک در رکعات نمازهای 2 و3 رکعتی: نماز باطل است.

14- شک بین 2 و3 در نماز 4 رکعتی: قبل از سر برداشتن از سجدهی دوم : نماز باطل است.

 

15- اگر امام جماعت در رکعت 3 یا 4 است و مأموم باید حمد بخواند، بسم الله الرّحمن الرّحیم را: باید آهسته بگوید.

16- برای اقتدا به یک فرد اطمینان از عدالت او : لازم است.منبع :  masael.blog.ir