ادامه مطلب...   سوال:
مراجعه یک خانم به دکتر مرد در صورتی که دکتر زن حاذق تر از وی را سراغ نداشته باشد چه حکمی دارد ؟ و همچنین جهت انجام عمل پزشکی مثل سونوگرافی و رادیولوژی رجوع یک خانم به پزشک مرد چه حکمی دارد ؟
پاسخ:
اگر زن برای علاج مرضی ناچار شود که نزد پزشک مرد برود و آن پزشک به لحاظ تخصص بهتر باشد و یا عنایت بیشتری به مریض می نماید، رفتن نزد پزشک مرد اشکال ندارد. و چنانچه معالجه متوقف بر نگاه به بدن زن یا لمس آن با دست باشد جایز است. و چنانچه بتواند به یکی از آن دو (دیدن و لمس) اکتفا کند، دومی جایز نیست.[۱]

مقام معظم رهبری:
اگر معالجه مستلزم لمس و نگاه حرام باشد با امکان رجوع به پزشک همجنس، رجوع به غیر همجنس جایز نیست.[۲]

آیت الله مکارم شیرازی:
در صورت وجود پزشک همجنس و دسترسی به او رجوع به پزشک غیر همجنس هرگاه مستلزم لمس یا نظر حرام گردد جایز نیست.[۳]

_ _ _ _ _ _ _ _

پی نوشت
 

[۱] پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله سیستانی/ http://www.sistani.org/persian/qa/0848/
[۲] پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری/پرسش های متدول/ احکام پزشکی/مسئله۳۷۵/ http://www.leader.ir/tree/view.php?parent=n20338&catid=122&lang=null
[۳] پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم/ http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0&mid=439